Fysiotherapie mogelijk weer vanuit basisverzekering vergoed

Fysiotherapie kan op termijn per aandoening/functieprobleem opgenomen worden in het basispakket. Dit adviseert het Zorginstituut Nederland (ZiNL) aan minister Schippers in het rapport Systeemadvies fysio- en oefentherapie. Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg.

Goede fysiotherapie
Voordat dit mogelijk is moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Eerst moeten zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gezamenlijk per functieprobleem bepalen wat goede fysio- en oefentherapeutische zorg is. Daarna beoordeelt ZiNL of deze zorg effectief is en voldoet aan de andere criteria voor toelating tot het basispakket.

‘Opsteker voor veel patiënten’
Het advies van ZiNL ligt in lijn met het standpunt van het KNGF dat de huidige, zeer beperkte vergoeding van fysiotherapie in de basisverzekering in het nadeel is van patiënten die deze zorg om medisch evidente redenen langdurig nodig hebben. Niet alleen is daarmee deze zorg voor veel patiënten niet of nauwelijks –want alleen te verzekeren in de aanvullende polis- betaalbaar, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg worden er hoger door. Immers, doordat klachten niet tijdig worden behandeld, neemt het risico op noodzakelijke behandeling in de duurdere tweede lijn toe.

Het KNGF hoopt dat het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog wordt gehouden en pleit dan ook voor een stapsgewijze invoering, waarbij de eerste stap is om de eerste 20 behandelingen fysiotherapie voor een aantal chronische aandoeningen terug in de basisverzekering te brengen. Een grote groep patiënten heeft er dan al snel baat bij.

‘Ik zie dit als een belangrijke opsteker voor veel patiënten in Nederland die door hun aandoening regelmatig een beroep moeten doen op fysiotherapeutische zorg. Nu moeten zij dat nog grotendeels zelf betalen of aanvullend verzekeren. Als de Minister dit advies overneemt valt die zorg straks onder de basisverzekering en wordt het voor iedereen toegankelijk. Dat het ZiNL aan dit advies voorwaarden verbindt, vind ik logisch. ZiNL adviseert te beschrijven wat fysiotherapie is en om de effectiviteit van behandelingen in kaart te brengen. Ook wordt geadviseerd om kwaliteit te borgen en meetinstrumenten te ontwikkelen.

Welnu, het KNGF, dus de beroepsgroep fysiotherapie zélf, heeft goede beschrijvingen van fysiotherapeutisch handelen al jaren geleden vastgelegd in Richtlijnen en Beroepsprofielen. Deze worden voortdurend wetenschappelijk getoetst en geactualiseerd. Ook zal duidelijk zijn dat fysiotherapie kosteneffectief is, met name bij het voorkomen van zorg in de duurdere tweede lijn. En als het gaat om kwaliteit: fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister, waaraan een uitgebreid, transparant en landelijk gebruikt kwaliteitssysteem ten grondslag ligt. In 2017 introduceren wij een gemoderniseerd kwaliteitssysteem en een nieuw register, dat met wetenschappelijke onderbouwing voldoet aan alle moderne kwaliteitseisen en waarin ook de beste meetinstrumenten zijn opgenomen.

Kortom, we kunnen veel van de ZiNL-voorwaarden snel invullen. We zien het overleg met patiënten-organisaties dus ook graag snel starten als de Minister dit advies overneemt. Zo bereiken we dat patiënten die dat hard nodig hebben, nu en in de toekomst ook snel de noodzakelijke betaalde zorg krijgen. En dat kan niet snel genoeg gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog kunnen houden’, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.

KNGF

ervaring-fysio-groningen-fysiosportief-jildau

De ervaring van Jildau bij fysiosportief

Van 8 september 2017 tot 21 juni 2019, een hele lange weg. Het moment op 8 september 2017 waarop ik mijn blessure opliep, weet ik nog precies. Maar dat moment kan ik achter mij laten. Een lange wel m...

rug-fysio-groningen-fysiosportief

Effect fysiotherapie op het voorschrijven van medicijnen bij lage rugpijn onderzocht

Behandelingen gericht op het structureel veranderen van beweeggedrag, zoals fysiotherapie en oefentherapie, kunnen ertoe bijdragen dat patiënten met chronische pijn minder pijnklachten ervaren. Dit ...

informatiefolder-enkel-fysiotherapie-groningen

Lees onze nieuwe informatiefolder fysiotherapie bij enkelklachten

Wanneer je bij ons in behandeling komt, dan vinden wij het belangrijk dat je weet hoe je klacht of blessure is ontstaan, wat jij er zelf aan kan doen en hoe wij je kunnen helpen. Daarom geven we je v...