Fysiotherapie mogelijk weer vanuit basisverzekering vergoed

Fysiotherapie kan op termijn per aandoening/functieprobleem opgenomen worden in het basispakket. Dit adviseert het Zorginstituut Nederland (ZiNL) aan minister Schippers in het rapport Systeemadvies fysio- en oefentherapie. Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg.

Goede fysiotherapie
Voordat dit mogelijk is moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Eerst moeten zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gezamenlijk per functieprobleem bepalen wat goede fysio- en oefentherapeutische zorg is. Daarna beoordeelt ZiNL of deze zorg effectief is en voldoet aan de andere criteria voor toelating tot het basispakket.

‘Opsteker voor veel patiënten’
Het advies van ZiNL ligt in lijn met het standpunt van het KNGF dat de huidige, zeer beperkte vergoeding van fysiotherapie in de basisverzekering in het nadeel is van patiënten die deze zorg om medisch evidente redenen langdurig nodig hebben. Niet alleen is daarmee deze zorg voor veel patiënten niet of nauwelijks –want alleen te verzekeren in de aanvullende polis- betaalbaar, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg worden er hoger door. Immers, doordat klachten niet tijdig worden behandeld, neemt het risico op noodzakelijke behandeling in de duurdere tweede lijn toe.

Het KNGF hoopt dat het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog wordt gehouden en pleit dan ook voor een stapsgewijze invoering, waarbij de eerste stap is om de eerste 20 behandelingen fysiotherapie voor een aantal chronische aandoeningen terug in de basisverzekering te brengen. Een grote groep patiënten heeft er dan al snel baat bij.

‘Ik zie dit als een belangrijke opsteker voor veel patiënten in Nederland die door hun aandoening regelmatig een beroep moeten doen op fysiotherapeutische zorg. Nu moeten zij dat nog grotendeels zelf betalen of aanvullend verzekeren. Als de Minister dit advies overneemt valt die zorg straks onder de basisverzekering en wordt het voor iedereen toegankelijk. Dat het ZiNL aan dit advies voorwaarden verbindt, vind ik logisch. ZiNL adviseert te beschrijven wat fysiotherapie is en om de effectiviteit van behandelingen in kaart te brengen. Ook wordt geadviseerd om kwaliteit te borgen en meetinstrumenten te ontwikkelen.

Welnu, het KNGF, dus de beroepsgroep fysiotherapie zélf, heeft goede beschrijvingen van fysiotherapeutisch handelen al jaren geleden vastgelegd in Richtlijnen en Beroepsprofielen. Deze worden voortdurend wetenschappelijk getoetst en geactualiseerd. Ook zal duidelijk zijn dat fysiotherapie kosteneffectief is, met name bij het voorkomen van zorg in de duurdere tweede lijn. En als het gaat om kwaliteit: fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister, waaraan een uitgebreid, transparant en landelijk gebruikt kwaliteitssysteem ten grondslag ligt. In 2017 introduceren wij een gemoderniseerd kwaliteitssysteem en een nieuw register, dat met wetenschappelijke onderbouwing voldoet aan alle moderne kwaliteitseisen en waarin ook de beste meetinstrumenten zijn opgenomen.

Kortom, we kunnen veel van de ZiNL-voorwaarden snel invullen. We zien het overleg met patiënten-organisaties dus ook graag snel starten als de Minister dit advies overneemt. Zo bereiken we dat patiënten die dat hard nodig hebben, nu en in de toekomst ook snel de noodzakelijke betaalde zorg krijgen. En dat kan niet snel genoeg gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog kunnen houden’, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.

KNGF

sportfysiotherapie-groningen-fysiosportief-marcel

Marcel gastdocent sportfysiotherapie in Saudi Arabië

In het kader van kennisuitwisseling tussen Nederland en Saudi Arabië is onze sportfysiotherapeut Marcel van Burgsteden de afgelopen week in Riyadh geweest om locale fysiotherapeuten een scholing te ...

fysiotherapie-bewegen-fysiosportief-groningen

Gezonde leefstijl leidt tot zes jaar langer leven

Wie niet rookt, niet kampt met overgewicht en een gezonde bloeddruk heeft, leeft gemiddeld zes jaar langer. Dat blijkt uit een groot, langlopend Rotterdams bevolkingsonderzoek.Nederlandse onderzoeker...

fysiotherapie-osteoporose-fysiosportief-groningen

Factsheet fysiotherapie bij osteoporose

Osteoporose is een stille en sluipende aandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa, BMD) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is...